Vitajte u nás → E-shop v plnej prevádzke → Zdarma preprava pri nákupe nad 100,-€

Domov

/

Reklamácia tovaru

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci
Obchodné meno:  
Ulica a číslo: 
Mesto: 
PSČ: 
IČO: 
DIČ/IČ DPH: 
Telefón: 
E-Mail: 

 

Kupujúci
Meno a priezvisko: 
 Ulica a číslo: 
 Mesto: 
 PSČ: 
 Telefón: 
 E-Mail: 

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: 

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: 
Zo dňa: 
Číslo faktúry: 
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia): 

 

Dôvody reklamácie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ...................................... Dňa ..........................

 

 

 

....................................

Meno priezvisko

(podpis)

 

 

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku